Standfest WEKA Fachmedien

17. November 2022, 200 Bilder
zur Bilderübersicht
© WEKA FACHMEDIEN

Albert Hausmann (endrich), Malina Colombo (WEKA), Petra Beck (WEKA), Michael Plaumann (endrich) und Michelle Eiser-Berner (Nürnberg Messe)

Matchmaker+